Kişisel Verilen Korunması Kanunu Aydınlatma MetinleriVeri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak siz çalışma arkadaşlarımızın Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) İş Kanunundan ve Devlet Memurları Kanunundan Kaynaklanan Süreçler
2-) CİMER Sorumlusu Tanımlama Süreci
3-) Erişim Yetkilerinin Yönetilmesi Süreci
4-) Hukuki Süreçler
5-) Disiplin Süreçleri
6-) Satın Alma Süreçleri
7-) Görevlendirme Süreçleri
8-) Finansal Süreçler
9-) Yönetim Süreçleri
10-) Haber/Kamuyu Aydınlatma Süreçleri
11-) Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) Süreci
12-) Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması Süreçleri
13-) Pasaport Süreçleri
14-) Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İrtibat Süreçleri
15-) Proje Süreçleri
16-) Mesleki Yeterlilik Kurumunun Görev Alanına Giren Hizmetleri Sunulması Süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
b-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
c-) Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
d-) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
e-) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
f-) İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Üretim Operasyonlarının Yürütülmesi
g-) İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
h-) Firma Binasına Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması, İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi ve Personel Devam Kontrol Sisteminin Yönetimi
i-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
j-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
k) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
l-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
m-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi 
n-) Erişim Yetkilerinin ve Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
o) İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
p) Talep ve Şikayetlerin Takibi
q) Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
r) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde
1-) Finans
2-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
3-) Hukuki İşlem
4-) İletişim
5-) İşlem Güvenliği
6-) Kimlik
7-) Fiziksel Mekan Güvenliği
8-) Mesleki Deneyim
9-) Özlük
10-) Sağlık Bilgileri
11-) Dernek, Vakıf, Sendika Üyelik Bilgileri
12-) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
13-) Sözleşme Tarihi olarak sayılabilecektir.
14-) Referans Bilgileri olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, açık rızanın alınmış olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Mevzuatta yer alan koşullar kapsamında, KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında;
Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile;
- Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Birlikte Çalışma Yürütülen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Birlikte Çalışma Yürütülen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- İlgili Tedarikçiler,
- Kamuyu Bilgilendirme Kapsamında Halka Açık Olarak
- Kolluk Kuvvetleri ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla,
Yurt dışında; kanunlarda öngörülmesi ve açık rızanın alınıyor olması hukuki sebepleri ile Sözleşme Makamı ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak veri sorumlusu sıfatı ile siz çalışan adayı arkadaşlarımızın Kişisel Verilerinin Güvenliği hususunu önemsiyoruz.

Kişisel Verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki çalışan adayı-işveren adayı ilişkisi çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında Personel İşe Alım Süreci, Erişim Loglarının Yönetimi Süreci, Gerçek Zamanlı Kamera Kaydı Süreci, Kartlı Sistem ile Giriş Kartı Tanımlama Süreci, Santral Ses Kaydı Süreci ve Toplantı Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi süreçlerinde; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Çalışan Adaylarının Başvuru süreçlerinin Mevzuata Uygun yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz; kategorisel şekilde; Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İletişim, İşlem Güvenliği, Kimlik, Mesleki Deneyim, Özlük ve Sağlık Bilgileri olarak sayılabilecektir.
KVKK’nın 8. Maddesindeki atıf ile 5’inci Maddede belirtilen “kanunlarda öngörülmesi” hükmü gereği; kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yargı organları ve kolluk kuvvetleri ile başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar açısından Mesleki Yeterlilik Kurumu İnternet Sitesi üzerinden halka açık olarak ve İŞKUR ile paylaşılmaktadır.
Söz konusu kişisel verileri, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati”, “Açık Rızanın Alınması” ve “kanunlarda öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak gerektiğinde tamamen veya kısmen otomatik yolla gerektiğinde manuel olarak toplamakta ve işlemekteyiz.
Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
İşçi-İşveren ilişkisinin kurulduğu durumlar ve kanuni saklama yükümlülükleri hariç verileriniz başvurunuzun onaylanmamasından itibaren ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.
KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak veri sorumlusu sıfatı ile siz çalışan adayı arkadaşlarımızın Kişisel Verilerinin Güvenliği hususunu önemsiyoruz.

kurumumuz ile aranızdaki çalışan adayı-işveren adayı ilişkisi çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında Personel İşe Alım süreçlerinde; Çalışan Adaylarının Başvuru süreçlerinin Mevzuata Uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz; kategorisel şekilde; Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük olarak sayılabilecektir.
KVKK’nın 8. Maddesindeki atıf ile 5’inci Maddede belirtilen “kanunlarda öngörülmesi” hükmü gereği; kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Denetlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” ve “kanunlarda öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak gerektiğinde tamamen veya kısmen otomatik yolla gerektiğinde manuel olarak toplamakta ve işlemekteyiz.
Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
İşçi-İşveren ilişkisinin kurulduğu durumlar ve kanuni saklama yükümlülükleri hariç verileriniz başvurunuzun onaylanmamasından itibaren ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.
KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı ve Süreçleri

Kişisel Verileriniz; Erişim Loglarının Yönetilmesi, Kamuyu Bilgilendirme Kapsamında Haber Yayımlama, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi süreçleri kapsamında İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Erişim Yetkilerinin Yönetilmesi, Firma Binasına Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Fiziksel Mekan Güvenliği
2-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
3-) İletişim
4-) İşlem Güvenliği
5-) Kimlik
6-) Özlük şeklinde sayılabilecektir.
7-) Ziyaret Sebebi
8-) Haber İçeriği şeklinde sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlar Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi, Erişim Loglarının Yönetilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması, Proje Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi Süreçleri kapsamında; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki ilişki çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar

a) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
b) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
c) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
d) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
e) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
f) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
g) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
h) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
i) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
j) Fiziksel mekân Güvenliğinin Sağlanması
k) Erişim Yetkilerinin ve Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
l) İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
m) Talep ve Şikayetlerin Takibi
n) Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
o) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Finans
2-) Fiziksel Mekan Güvenliği
3-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
4-) Hukuki İşlem
5) İletişim
6) İşlem Güvenliği
7) Kimlik
8) Mesleki Deneyim
9) Müşteri İşlem
10) Özlük
11) Risk Yönetimi
12) Sağlık Bilgileri
13) Sendika Bilgisi
14) Din Bilgisi
15) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
16) Referans Bilgileri
17) Haber İçeriği şeklinde sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen, Çalıştığınız yer ile aramızdaki Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebepleri kapsamında;
Yurt İçinde
- Yetkili kurum ve kuruluşları,
- ilgili diğer tedarikçiler,
- Hizmet Satın Alan Kişiler,
- Birlikte Çalışma Yürütülen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Birlikte Çalışma Yürütülen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- Kolluk Kuvvetleri ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla,

Yurt dışında; kanunlarda öngörülmesi ve açık rızanın alınıyor olması hukuki sebepleri ile Sözleşme Makamı ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çalıştığınız veya yetkilisi olduğunuz Kurum ile aramızdaki ticaret ilişkisinin varlığı hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuki İşlemlerinin Yerine Getirilmesi ve Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi, Erişim Loglarının Yönetilmesi süreç ve amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1) Fiziksel Mekân Güvenliği
2-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
3-) İletişim
4-) İşlem Güvenliği
5-) Kimlik
6-) Özlük
7-) Haber İçeriği şeklinde sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisindeki Kişisel Verileriniz; Firma Binasına Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi, Firma Binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati ile kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak siz çalışma arkadaşlarımızın Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) Erişim Loglarının Yönetilmesi
2-) Santral Ses Kaydı Süreçlerinin Yönetilmesi Süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
b-) İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Üretim Operasyonlarının Yürütülmesi
c-) İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
d-) Firma Binasına Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması, İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi ve Personel Devam Kontrol Sisteminin Yönetimi
e-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
f-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
g-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
h-) Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
ı-) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

 1-) Finans
 2-) Fiziksel Mekan Güvenliği
 3-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 4-) Hukuki İşlem
 5-) İletişim
 6-) İşlem Güvenliği
 7-) Kimlik
 8-) Mesleki Deneyim
 9-) Özlük
 10-) Sağlık Bilgileri
 11-) Dernek, Vakıf, Sendika Üyelik Bilgileri
 12-) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 13) Sözleşme Bilgileri
 14) Referans Bilgileri olarak sayılabilecektir

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, açık rızanın alınmış olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde ve Yurt Dışına kimse ile paylaşılmamaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; CİMER Başvurusu Süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
d-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
e-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
f-) Talep ve Şikayetlerin Takibi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;
1-) Ad, Soyad
2-) T.C. Kimlik Numarası
3-) Telefon
4-) E-Posta
5-) Adres
6-) Başvuru Metni/Konusu olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Bilgi Talebi Süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
d-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
e-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
f-) Talep ve Şikayetlerin Takibi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;
1-) Ad, Soyad
2-) T.C. Kimlik Numarası
3-) Telefon
4-) E-Posta
5-) Adres
6-) Başvuru Metni/Konusu olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Şikayet ve İtiraz Süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
d-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
e-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
f-) Talep ve Şikayetlerin Takibi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;
1-) Kimlik
2-) İletişim
3-) Mesleki Deneyim
4-) Finans olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.


İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Teşvik Ödemelerinin Yapılması Süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar  

a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması

b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi

c-) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

d-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi

e-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;

1) Kimlik

2) İletişim

3) Mesleki Deneyim

4) Finans

5) Belgelendirme Kuruluşu Adı olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri olan bankalar ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası 

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) Hukuki İşlemlerin Takibi
2-) Erişim Loglarının Yönetimi
3-) Europass Portalı Kullanıcılarına Rehberlik ve Teknik Destek
4-) Hareketlilik Belgesi Düzenleme Süreci
5-) Santral Ses Kaydı
6-) Video Portal
7-) Yetkili Merciler ile Yapılan Resmi Yazışmaların Yönetimi Süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar;
a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
d-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
e-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
f-) Talep ve Şikayetlerin Takibi
g-) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
ğ-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
h-) Talep / Şikayetlerin takibi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1) Talep Bilgisi
2) Diğer Kamu Kurumundan Yazıyı Gönderen Personel Bilgileri
3) Sosyal Medya Hesapları
4) Kişisel Beceriler
5) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
6) Hukuki İşlem
7) İletişim
8) İşlem Güvenliği
9) Kimlik
10) Mesleki Deneyim
11) Referans Bilgileri
12) Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği Bilgileri (Sadece Europass süreciyle kısıtlıdır. Diğer süreçlerde bu veriniz işlenmemektedir.)
13) Finans olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve ek olarak açık rızanızın alınmış olması hukuki sebebiyle yurt dışındaki Avrupa Komisyonu ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak Kişisel Verilerinizin Güvenliği hususu bizim için çok önemli bir husustur.
Kişisel verileriniz; Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin tesisi ile Çalışanlar için iş akdinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ve süreçleri doğrultusunda işlenmektedir.

Kimlik ve özlük kategorisindeki Kişisel Verileriniz KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında; kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile; Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin tesisi ile Çalışanlar için iş akdinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik, Özlük ve İletişim kategorisindeki Kişisel Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin tesisi ile Çalışanlar için iş akdinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kanunlarda öngörülmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak Kişisel Verilerinizin Güvenliği hususu bizim için çok önemli bir husustur.

         Kişisel verileriniz; Personel İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amacı ve süreci doğrultusunda işlenmektedir.

 

         Kimlik ve özlük kategorisindeki Kişisel Verileriniz KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında; İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırı olmamak kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri ile; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

         Kimlik ve İletişim kategorisindeki Kişisel Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırı olmamak kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati için zaruri olması hukuki sebebiyle edinilir.

 

         Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

İşlenen kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır.

         Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

         KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

         KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

         Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) Eğitim ve Etkinlik Planlanması
2-) Genel Kurul Toplantısının Planlanması
3-) Toplantı Yönetimi Süreci
4-) TYÇ Koordinasyon Kurulu, İletişimi ve Toplantısının planlanması süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
b-) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

1-) İletişim
2-) Kimlik
3-) Özlük
4-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Mevzuatta yer alan koşullar kapsamında, KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında;
Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile;
- Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Birlikte Çalışma Yürütülen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Birlikte Çalışma Yürütülen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- İlgili Tedarikçiler,
- Kolluk Kuvvetleri ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.


İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) Paydaş Kurumlardaki İrtibat Kişilerinin Yönetilmesi
2-) Proje Hazırlık ve Yönetimi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
b-) Sözleşme Süreçlerinin şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

1-) Sözleşme Tarihi
2-) Dernek, Vakıf, Sendika Üyelik Bilgileri
3-) Kişisel Beceriler
4-) Mesleki Deneyim
5-) Finans
6-) Görsel ve İşitsel kayıtlar
7-) İletişim
8-) Kimlik
9-) Özlük olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Mevzuatta yer alan koşullar kapsamında, KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında;
Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile;
- Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Birlikte Çalışma Yürütülen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Birlikte Çalışma Yürütülen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- İlgili Tedarikçiler,
- Kolluk Kuvvetleri
- Kamuyu Bilgilendirme Kapsamında Halka Açık olarak ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla
Yurt dışında; kanunlarda öngörülmesi ve açık rızanın alınıyor olması hukuki sebepleri ile Sözleşme Makamı ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) Haberlerin Hazırlanması ve Yayımlanması
2-) İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması
3-) Sektör Komitesi Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesi
4-) Stratejik Planın Yönetimi Hazırlık
5-) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı İşletimi
6-) Ulusal Meslek Standardı Geliştirme
7-) Video Konferans Portalı
8-) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Denetimi
9-) YKB Sınavlarının Denetimi ve İzlenmesi Süreci
10-) Yurtdışı ve Uluslararası Kuruluşlardaki İrtibat Kişilerinin Yönetilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
b-) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
c-) Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

d-) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

1-) Sendika Üyelik Bilgileri
2-) Finans
3-) Görsel ve İşitsel kayıtlar
5-) İletişim
6-) Kimlik
7-) Mesleki Deneyim
8-) Özlük olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Mevzuatta yer alan koşullar kapsamında, KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında;
Yurt içinde; veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile;
- Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Birlikte Çalışma Yürütülen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Birlikte Çalışma Yürütülen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- İlgili Tedarikçiler,
- Kolluk Kuvvetleri
- Kamuyu Bilgilendirme Kapsamında Halka Açık olarak ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Hareketlilik Belgesi Düzenlenmesi süreci çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar

a-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

b-) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir. 

İşlenen Kişisel Verileriniz  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

1-) Kimlik

2-) İletişim

3-) Özlük olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası 

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak Kişisel Verilerinizin Güvenliği hususu bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel verileriniz; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi amaçları ve süreçleri doğrultusunda işlenmektedir.

Kimlik, iletişim ve özlük kategorisindeki Kişisel Verileriniz KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında; kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebi ile Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Kimlik
2-) İletişim şeklindedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi, Muhasebe ve Finans Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yönetilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde veya Yurt Dışında hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz Arabuluculuk Süreçlerinin Yürütülmesi Süreçleri kapsamında; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Kimlik
2-) İletişim
3-) Mesleki Deneyim şeklindedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde veya Yurt Dışında hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz Arabuluculuk Süreçlerinin Yürütülmesi Süreçleri kapsamında; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Kimlik
2-) İletişim
3-) Mesleki Deneyim şeklindedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde veya Yurt Dışında hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz;
1-) Paydaş Kurumlardaki İrtibat Kişilerinin Yönetilmesi
2-) Etkinlik, Toplantı ve Eğitim Yönetimi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
b-) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

1-) İletişim
2-) Kimlik
3-) Özlük
4-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Mevzuatta yer alan koşullar kapsamında, KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında;
Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile;
- Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Birlikte Çalışma Yürütülen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Birlikte Çalışma Yürütülen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- Kamuyu Bilgilendirme Kapsamında Halka Açık olarak ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi süreci kapsamında Mal/Hizmet Satın Alma, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kimlik ve özlük kategorisindeki Kişisel Verileriniz KVKK’nın 8. Maddesindeki atıfla 5. Maddesindeki şartlar kapsamında; kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri ile; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Kimlik
2-) İletişim
3-) Özlük
4-) Risk Yönetimi
5-) Finans
6-) Din ve Kan grubu şeklindedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi, Erişim Loglarının Yönetilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması, Proje Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi Süreçleri kapsamında; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;
1-) Finans
2-) Hukuki İşlem
3-) İletişim
4-) Kimlik
5-) Müşteri İşlem
6-) Özlük
7-) Risk Yönetimi
8-) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
9-) Sağlık Bilgileri 
10-) Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar
11-) Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği şeklindedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen, Çalıştığınız yer ile aramızdaki Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebepleri kapsamında;
Yurt İçinde
- Yetkili kurum ve kuruluşları ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla; paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çalıştığınız veya yetkilisi olduğunuz Kurum ile aramızdaki ticaret ilişkisinin varlığı hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz, Proje Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi Süreçleri kapsamında; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;

1) Finans
2)  Hukuki İşlem
3) İletişim
4) Kimlik
5) Müşteri İşlem
6) Özlük
7) Risk Yönetimi
8) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
9) Sağlık Bilgileri
10) Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar
11) Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği şeklindedir.

 Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen, Çalıştığınız yer ile aramızdaki Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebepleri kapsamında;

Yurt İçinde

- Yetkili kurum ve kuruluşları bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla;

Yurt dışında; kanunlarda öngörülmesi ve açık rızanın alınıyor olması hukuki sebepleri ile Sözleşme Makamı ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki ve paylaşım esnasındaki açık rıza metninde yer alan amaçlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizce Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çalıştığınız veya yetkilisi olduğunuz şirketle aramızdaki ticaret ilişkisinin varlığı hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Proje Yönetimi Süreci, YKB Sınavlarının Denetimi ve Yerinde İzlenmesi Süreci, YKB Sınavlarının Uzaktan İzlenmesi Süreçleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi
b-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
c-) İş Faaliyetlerin Yürütülmesi/Denetimi
d-) İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;
1-) Finans
2-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
3-) İletişim
4-) Kimlik
5-) Mesleki Deneyim
6-) Özlük
7-) Dernek, Vakıf ve Sendika Üyeliği
8-) Sağlık Bilgileri olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Teşvik İşlemleri ve Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi Süreci, kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar  

a-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi

b-) İş Faaliyetlerin Yürütülmesi/Denetimi

c-) İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;

1) Kimlik

2) İletişim

3) Finans

4) Mesleki Deneyim

5) Belgelendirme Kuruluşu Adı olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati hukuki sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Bankalar ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

Kişisel Verileriniz; TYÇ İstişare Meclisi Toplantısı Planlama süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu amaçlar
a-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
b-) Toplantı Faaliyetlerinin Yürütülmesi şeklinde sayılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde

1-) İletişim
2-) Kimlik
3-) Özlük olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun sözleşme ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde veya Yurt Dışında herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu; Kurumumuzu arayanların “Telefon Numarası” ve “Ses kaydına” ait kişisel verilerini;

a-) Arayan Kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b-) Kurum ile İletişim ve Saklama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
c-) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ve diğer ilgili kanunlar kapsamında sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler yasal zorunluluk durumunda adli makamlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazıyla “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” kullanılarak; meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile veya elden teslim yoluyla yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Etkinlik Süreçleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar 

a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
d-) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;

1-) Ad, Soyad
2-) Kişinin Çalıştığı Kurum
3-) Telefon
4-) E-Posta
5-) Adres
6-) Başvuru Metni/Konusu
7-) Kurumdaki Pozisyonu olarak sayılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Etkinlik Süreçleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar 

a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
d-) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;

1-) Ad, Soyad
2-) Kullanıcı Adı
3-) E-Posta olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Etkinlik Süreçleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar 

a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
d-) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;

1-) Ad, Soyad
2-) E-Posta olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip olarak abonelikten çıktıktan sonra imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği bizim için çok önemli bir husustur.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; Etkinlik Süreçleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu amaçlar 

a-) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması
b-) Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
c-) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
d-) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz;

1-) Ad, Soyad
2-) Kişinin Çalıştığı Kurum
3-) Telefon
4-) E-Posta
5-) Adres
6-) Başvuru Metni/Konusu
7-) Kurumdaki Pozisyonu olarak sayılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebi kapsamında; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr adresimize, Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.