hibe

 

DOĞRUDAN HİBE UZMANI (KIDEMSİZ) İLANI

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’nun Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu, Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-IV) çerçevesinde finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (UYEP-II)” bileşeni olan ve uygulama bitiş tarihi Temmuz 2017 olan Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kapsamında hizmet vermek üzere 2 (iki) Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz) alımı yapılacaktır.

 

POZİSYON

KİŞİ SAYISI

Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz)

2

TOPLAM

2

 

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI [1]

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak;

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak;

f. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

 

II. DOĞRUDAN HİBE UZMANI (KIDEMSİZ)

II. I. DOĞRUDAN HİBE UZMANI (KIDEMSİZ) İŞ TANIMI

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-IV) çerçevesinde finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (UYEP-II)” bileşeni olan Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı kapsamında hizmet vermek üzere görevlendirilecek Doğrudan Hibe Uzmanının (Kıdemsiz) iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

 • Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı fon akışını takip etmek ve yönetmek,
 • Banka hesap dökümlerini takip etmek, karşılaştırmak ve raporlamak,
 • Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından iletilen başarılı aday listelerinin kontrollerini yapmak,
 • Ödeme emirlerini hazırlamak ve takibini yapmak,
 • Hibe programı ile ilgili kullanılacak olan elektronik veri tabanına (Monitoring Information System-MİSTİK) gerekli veri girişlerini yapmak,
 • Hibe Programı faaliyetlerini ve finansal durumu raporlamak,
 • Hibe Programı ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Hibe Programına ait ara dönem ve nihai dönem raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Hibe Programı kapsamında düzenlenecek toplantıları ve yerinde kontrol ziyaretlerini planlamak ve koordine etmek, 
 • Kuruluşlara verilecek eğitimlerin hazırlıklarını yapmak ve eğitimlerin verilmesine destek sağlamak.
 • Kıdemli Operasyon Yöneticisi ve Hibe Operasyon Komitesi üyelerinin vereceği diğer işleri yapmak.

 

Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz), AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde  (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

 

II. II. DOĞRUDAN HİBE UZMANI (KIDEMSİZ) ADAYLARINDA ARANAN NİTELİKLER

Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz) adaylarının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

 

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

GENEL NİTELİKLER

İyi düzeyde Türkçe bilmek,

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS’den en az 70 puan veya eşdeğeri almak [2] (İngilizce bilgisini ispatlayıcı TOEFL, IELTS, KPDS, YDS, ÜDS, vb. sonuç belgeleri gibi belgeler ya da eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden mezun olduğunu gösterir belge sunulması zorunludur).

 

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS’den 70 puan üzeri veya eşdeğeri almak veya eğitim dili İngilizce olan üniversiteden mezun olmak.

 

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmak

Üniversitelerin Muhasebe, İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olmak

Etkin iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip olmak

 

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

En az 1 yılı muhasebe işlerinde olmak üzere en az 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanmak (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanmak (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

Muhasebe programlarından birini iyi derecede kullanmak

AB tarafından fonlanan projelerde en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

AB projelerinde finansal işlerden (finansal işlemlerin takibi, fon akışlarının takibi, finansal raporlama, vb)  sorumlu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak

 

En az bir AB projesinde eğitim modülü, materyali geliştirme ve eğitim verme tecrübesine sahip olmak

 

En az bir AB projesinde izleme ve değerlendirme ve raporlama tecrübesine sahip olmak

 

Mesleki eğitim, sınav ve belgelendirme, vb. konularda uygulanan bir AB projesinde çalışmış olmak

AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi  (PRAG) Kurallarına hâkim olmak.

 

 

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler  www.myk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınavda adayların İngilizce yeterlilikleri, AB-Türkiye mali yardımları ve proje uygulama konusunda genel bilgileri ve muhasebe bilgisi ölçülecektir. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Doğrudan Hibe Uzmanı (Kıdemsiz) için değerlendirme sonucu; teknik değerlendirme puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday asıl ve sonraki aday ise yedek olarak belirlenip www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu internet adresinden (www.myk.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

“Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Ziyabey Caddesi 1420 Sokak, No:12 Balgat, Çankaya, 06520 Ankara”

 

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon (Doğrudan Hibe Uzmanı-Kıdemsiz);

- “Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı Seçme Sınavı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir.

Başvurular için son tarih 14.09.2015 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 1 gün öncesine kadar www.myk.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

 • www.myk.gov.tr internet adresinde yer alan “Başvuru Formu ” ve “Özgeçmiş ” (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin (TOEFL, YDS, IELTS, sertifika, diploma, vs.) kopyası  
 • Uygunluk Beyanı (Statement of Exclusivity and Availability) (ıslak imzalı)

 

 

“İyi düzeyde Türkçe bilmek” niteliği için belge şartı aranmayacak, adayın beyanı esas kabul edilecek ve gerekli değerlendirme sözlü sınavda yapılacaktır.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

Elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, proje kapsamında hizmet sunmak üzere görev alınması süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşulları”nda belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

 

VI. DOĞRUDAN HİBE UZMANI (KIDEMSİZ) TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

 

 

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

PUANLAMA

GENEL NİTELİKLER

İyi düzeyde Türkçe bilmek,

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS’den en az 70 puan veya eşdeğeri almak [3] (İngilizce bilgisini ispatlayıcı TOEFL, IELTS, KPDS, YDS, ÜDS, vb. sonuç belgeleri gibi belgeler ya da eğitim dili İngilizce olan üniversiteden mezun olduğunu gösterir belge sunulması zorunludur).

 

 

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS’den 70 puan üzeri veya eşdeğeri almak veya eğitim dili İngilizce olan üniversiteden mezun olmak

 

10 puan

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmak

Üniversitelerin Muhasebe, İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olmak

5 puan

Etkin iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip olmak

 

5 puan

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

En az 1 yılı muhasebe işlerinde olmak üzere en az 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak

20 puan

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanmak (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanmak (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

Muhasebe programlarından birini iyi derecede kullanmak

5 puan

AB tarafından fonlanan projelerde en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

AB projelerinde finansal işlerden (finansal işlemlerin takibi, fon akışlarının takibi, finansal raporlama, vb)  sorumlu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak

30 puan

 

En az bir AB projesinde eğitim modülü, materyali geliştirme ve eğitim verme tecrübesine sahip olmak

5 puan

 

En az bir AB projesinde izleme ve değerlendirme ve raporlama tecrübesine sahip olmak

5 puan

 

Mesleki eğitim, sınav ve belgelendirme, vb. konularda uygulanan bir AB projesinde çalışmış olmak

5 puan

AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi  (PRAG) Kurallarına hâkim olmak.

 

10 puan

 [1] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

[2] ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf  Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden lisans/ yüksek lisans/ doktora derecesi almış kişiler asgari dil yeterliliğini sağlamış kabul edilecektir.

[3] ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf  Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden lisans/ yüksek lisans/ doktora derecesi almış kişiler asgari dil yeterliliğini sağlamış kabul edilecektir.

 

ikg Myk-Yatay csgb

 

 
1606658169.114 - 29.11.2020 14:29:49 - 10.6.30.128 - [18.213.192.104]