Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından TÜBİSAD ve BAUSEM Ortaklığı ile Yürütülen ‘‘Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar’’ Projesinin Açılış Konferansı Gerçekleştirildi.
VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından TÜBİSAD ve BAUSEM Ortaklığı ile Yürütülen ‘‘Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar’’ Projesinin Açılış Konferansı Gerçekleştirildi.

MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan ‘‘VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı’’ kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlarımızdan TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ortaklığı ile yürütülen “New Horizons for Future Occupations in the Digitalization Era” (Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar) Projesinin açılış konferansı 11 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Konferansın açılış konuşmaları TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman KARACA’nın söz almasıyla başlamıştır. Sayın KARACA, projenin amaçlarını, hedeflerini ve beklenen çıktılarını içeren temel bilgileri katılımcılarla paylaşarak; 2020-2021 arası bir yıllık dönemde pandemi sürecinin etkisiyle bireyler, kurumlar ve ülkeler açısından dijital dönüşüm adına önemli sıçramaların yaşandığını dile getirmiştir. Ardından, projenin hayata geçirilmesine imkân yaratan MYK ve fon sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına teşekkürlerini ileten Kübra Erman KARACA proje faaliyetlerinin devamında tüm ekibe başarılar dileyerek sözü proje ortağı Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şirin KARADENİZ’e devretmiştir.

 

Konuyu genel anlamda eğitim kurumları olarak ele alan Sayın Karadeniz; geleceğin mesleklerinin tanımlanması, bu mesleklere katılacak olan iş gücünün geliştirilmesi ve belgelendirilmesi süreçlerinin önemine vurgu yaparak, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun geçmişten günümüze geliştirmiş olduğu yeterlilikler ve standartların eğitim kurumlarına yol gösterici nitelikte olduğunun altını çizerek, teşekkürlerini sunmuştur.

Konferans, AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi Sayın Mustafa BALCI’nın açılış konuşmalarıyla devam etmiştir. Özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte, bilişim sektörünün öneminin; ekonomi, eğitim, ticaret gibi birçok önemli alanda fark edildiğine değinerek sözlerine başlayan Sayın BALCI, bilişim teknolojilerinin günümüz yeni normal düzeninde ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, Bilişim Sanayiciler Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin yürütmekte olduğu projenin; bilişim sektöründeki bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin test edilerek kapasitelerinin artırılması amacıyla meslek standartları ve yeterliliklerin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu olarak geliştireceğini ve bu sektördeki bireylerin bilgi becerilerinin test edilerek belgelendirilmesinde kullanılacağını ifade etmiştir. Sayın BALCI, sözlerine Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun AB üyesi ülkeler içerisinde benzer konumda yer alan kurumlar arasında en ön safhalarda yer aldığını gururla belirterek devam etmiş, ardından MYK’nın kısa sürede büyük reformlara imza attığını dile getirmiştir.

Sayın BALCI’dan sonra söz alarak, konuşmalarına başlayan AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, açılış konferansı gerçekleştirilen projenin AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altında yer alan ve MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu kısaca TUYEP olarak anılan operasyon altında fonlanan 23 projeden biri olduğunu açıklayarak sözlerine devam etmiştir. Bakanlığımızın dolaylı ya da doğrudan sorumluluğu olan alanlarda Sözleşme Makamı olarak proje tekliflerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilmesi, ihale ve uygulama süreci takibinden sorumlu olduğunu belirterek sözlerine devam eden Sayın ERKAN, günümüz şartlarında insanların sahip oldukları yeterlilikleri sürekli güncellemeleri ve belgelendirmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Tam bu alanda MYK’nin bu sorumluluğu üstlendiğini, bilişim sektöründe de bu yeterliliklere sahip olunması ve akredite kuruluşlar tarafından belgelendirilmesinin bu bağlamda önemli olduğunu vurgulamıştır. Sayın ERKAN, projenin belirlenen tüm amaçlarına ulaşabilmesi için, Sözleşme Makamının uzmanlarıyla birlikte her zaman rehberlik ve desteğe hazır olduklarını belirtip tüm katılımcıları selamlayarak ve diğer tüm taraflara teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN, bilişim sektörünün hızla gelişmesinin meslek standartları ve yeterliliklerin de hazırlanmasına ve güncellenmesine hız vermekte olduğunu belirterek sözlerine başlamıştır. Meslek standartları ve yeterliliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması faaliyetlerinin ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı ile yürütüldüğünü ifade eden Sayın CEYLAN, işte bu ortak akıl ve beraber çalışma kültürünün yürütülmesi neticesinde 857 ulusal meslek standardı ve 513 ulusal yeterliliğin hazırlanıp yürürlüğe konulduğunu, bu ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin gerek örgün gerek mesleki ve teknik eğitimde eğitim müfredatı olarak kullanılacağını sözlerine eklemiştir. Bu sayede, çalışma hayatının beklentilerini karşılayarak üretimde verimliliği sağlayacak nitelikli iş gücünün piyasaya kazandırılacağını vurgulamıştır.

Sayın CEYLAN, tüm bu faaliyetlerin yürütülmesinde AB fonlarından da etkin bir şekilde istifade edildiğini, bugüne kadar 21 milyon Avro fon kullanıldığını ve önümüzdeki dönemde de 19 milyon Avro fon kullanılacağını vurgulamıştır. Projelere yönelik olarak ise, her projede 18 ay sürenin olduğunu ancak 18 ayı beklemeden 2021 sonuna doğru projelerin tamamlanması ve VOC-Test Merkezlerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söylemiştir. Bu çerçevede TÜBİSAD, BAUSEM, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve MYK ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırmıştır.

Konferans, Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY ZİLELİ’nin de katılım sağladığı geçmişten günümüze çalışma hayatında yaşanan dönüşüm, dijitalleşme çağı, geleceğin meslekleri, bilim ve teknoloji entegrasyonu, uzaktan eğitimle birlikte yaygınlaşan dijital beceriler yazılım teknolojileri ve sertifikasyon konularına ilişkin düzenlenen panelle devam etmiştir.

 
1615205656.884 - 08.03.2021 12:47:57 - 10.6.40.128 - [54.236.58.220]