Haberler Genel Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A Maddesi gereğince Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülür, TYÇ’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

10 uncu Kalkınma Planının Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı, Meslekî Yeterliliklerin Artırılması Bileşeni ve Yüksek Planlama Kurulunun 06/05/2014 tarih ve 2014/4 sayılı Kararıyla kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisinde TYÇ’nin MYK sorumluluğunda oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin kararlara yer verilmiştir.

Gerek Kanun gerekse üst politika belgeleriyle MYK’ya verilen görevler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası konu uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin 20 nci ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ ise 2/1/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TYÇ, Meslekî Yeterlilik Kurumunun koordinasyonunda Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Meslekî Yeterlilik Kurumu temsilcilerinden oluşan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Hazırlama Komisyonu ve sosyal tarafların da dâhil olduğu teknik çalışma grupları tarafından 2010-2015 yılları arasında hazırlanmış ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların, ulusal ve uluslararası konu uzmanlarının görüş ve önerileri alınarak nihai şeklini almıştır.

Tebliğin ekinde yer alan TYÇ Belgesi, ulusal yeterlilik çerçevesi kavramı, TYÇ’nin gerekçesi, yasal dayanağı, yapısal özellikleri, yönetimi ve uygulanmasını içeren beş bölümden ve eklerden oluşmaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğe ve eki TYÇ Belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

resmi-gazete-gozluk18
Anasayfa

resmi-gazete-gozluk18