Haberler Genel Haberler İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün müşterek hareketi ile sürdürülebilir işbirliği ortamının hazırlanması, mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan, 15 Temmuz 2010 tarihli, 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun sekretaryasında sürdürülen İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu dokuzuncu toplantısı 6 Aralık 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayın Müsteşarının başkanlığında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık ATA, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısının açış konuşmasını yaptı. Eylem Planının amacı doğrultusunda öncelik alanları ve tedbirlerin belirlendiğini, her bir tedbirden sorumlu Bakanlık, kurum ve kuruluşların tespit edildiğini ve Eylem Planının uygulanmasını değerlendirmek üzere oluşturulmuş olan İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun belirli aralıklarla toplandığını belirten Sayın Müsteşar, Eylem Planı faaliyet tablosunun güncellenmesi çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, bu toplantıda oluşturulan gündem doğrultusunda Kurula sunulan revize Eylem Planı faaliyet tablosunun (İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelikleri dahil) onaylanacağını, tedbirlerden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından İMEİGEP kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alınacağını ve yapılacak genel değerlendirme ile toplantının sonlandırılacağını ifade etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ, açış konuşmasının ardından, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretaryasını yürüten Kurum olarak, Eylem Planı öncelik alanı ve tedbirlere ilişkin taslak güncelleme çalışmalarının arka planını içeren genel değerlendirmede bulundu. Sayın Bakanlarımız ile Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 2011 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında Eylem Planının güncellenmesi kararının alındığını belirten Sayın AKBAŞ, bu doğrultuda Ulusal İstihdam Stratejisi “Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” temel politika ekseninde yer alan tedbirler de dikkate alınarak, MYK’nın sekretaryasında tarafların katılımıyla Eylem Planı faaliyet tablosunun revize edildiğini, karşılıklı çalışmalar sonucunda gelinen noktanın 12 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen olağan İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında gözden geçirildiğini ve bahse konu toplantıda söz konusu taslak belgenin genel kabul gördüğünü ifade etti. Ancak bazı konularda farklı öneri ve değerlendirmelerde bulunulduğunu vurgulayan Sayın AKBAŞ, görüş farklılığı olan hususların yeniden tartışılması ve uzlaşılması konusunda mutabık kalındığını, güncelleme çalışmaları sırasında bazı konularda kurum ve kuruluşların ortak noktada buluşamadığını, Kurul tarafından sekretaryaya Eylem Planını nihai hale getirme konusunda yetki verildiğini, ancak buna rağmen revize faaliyet tablosuna son şeklinin bu toplantıda verilmesini daha uygun bulduklarını söyledi.

Daha sonra, İMEİGEP faaliyet tablosuna ilişkin MYK sekretaryasında gerçekleştirilen taslak güncelleme çalışmalarının arka planı ve uzlaşılamayan hususlar ayrıntılı şekilde Kurula sunuldu. Gerçekleştirilen çalışmaların MYK tarafından İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunulmasının akabinde, Kurulda yer alan sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerince, Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen revizyon çalışmaları değerlendirilerek, gerekli görülen değişiklikler ifade edildi.

Taslak Eylem Planının (İDK üyelikleri dahil) onaylanmasının akabinde, sunum planında Sekretaryanın İzleme ve Değerlendirme Kuruluna önerdiği sıraya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ev sahibi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye İş Kurumu) Eylem Planı kapsamında sorumlu oldukları öncelik alanları ve tedbirlere ilişkin 2012 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sundu. Son olarak, genel değerlendirme kısmına geçildi. Kurul üyelerinin Eylem Planının sekretaryasını yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumuna teşekkürlerini sunmasıyla toplantı tamamlandı.

 

imeigep11

imeigep22

imeigep33