Haberler Genel Haberler İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan, 15 Temmuz 2010 tarihli, 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun sekretaryasında sürdürülen “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP)” İzleme ve Değerlendirme Kurulu sekizinci toplantısı 12 Nisan 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayın Müsteşarının başkanlığında toplandı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık ATA, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısının açış konuşmasını yaptı. Eylem Planı kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün birlikte hareket etmekte, mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmekte ve eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmekte olduğunu belirten Sayın Müsteşar, Eylem Planının amacı doğrultusunda istihdam ve mesleki eğitim bağını güçlendirmek için 38 tedbiri içeren 9 önceliğin belirlendiğini, Eylem planının uygulanmaya başladığı 2010 yılından bu yana 38 tedbirden 24'ünün hayata geçirildiğini, diğer tedbirlerin de plana uygun olarak sürdürüldüğünü söyledi. Eylem Planının güncellenmesi çalışmalarının MYK’nın sekretaryasında başlatıldığını ve Ulusal İstihdam Stratejisi “Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” temel politika ekseninde yer alan politika ve tedbirlerin de dikkate alınarak İMEİGEP faaliyet tablosunun revize edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Sayın ATA, söz konusu taslağın hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında katkı veren tüm ilgililere teşekkür etti.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram AKBAŞ, açış konuşmasının ardından, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretaryasını yürüten Kurum olarak, Eylem Planı öncelik alanı ve tedbirlere ilişkin taslak güncelleme çalışmalarının arka planını içeren genel değerlendirmede bulundu.

 

Oluşturulan gündem doğrultusunda İMEİGEP faaliyet tablosuna ilişkin MYK sekretaryasında gerçekleştirilen taslak güncelleme çalışmaları tüm yönleriyle Kurula sunuldu.

 

Güncelleme çalışmalarının MYK tarafından İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunulmasının akabinde genel değerlendirme kısmına geçildi. Kurulda yer alan sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerince, Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen revizyon çalışmaları değerlendirilerek, gerekli görülen değişiklikler ifade edildi.

Eylem Planında belirtilen öncelik alanları ve tedbirlere ilişkin uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde önlem almak maksadıyla oluşturulmuş olan ve ilgili bakanlıklar, kurum, kuruluş ve sosyal taraf üst düzey temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzleme ve Değerlendirme Kurulunun 1 Şubat 2012 tarihinde Sayın Bakanlarımız ile Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2011 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısında, “Eylem Planının Uygulanması” bölümünde yer alan “Eylem Planında yer alan faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin tedbirler durağan olmayıp, gerektiğinde güncelleme yapılacak, İzleme ve Değerlendirme Kuruluna ihtiyaçlar doğrultusunda üye ilave edilecektir.” ifadesi kapsamında alınan karar gereği, MYK’nın sekretaryasında başlatılan Eylem Planının güncellenmesi çalışmaları sonucunda, Ulusal İstihdam Stratejisi “Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” temel politika ekseninde yer alan politika ve tedbirler de dikkate alınarak taslak İMEİGEP faaliyet tablosu revize edildi. Güncellenen söz konusu faaliyet tablosu, İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında değerlendirilerek, taslak belgeye ilişkin yapılacak değişiklikler belirlendi.

imeigep

 

imeigep2

 

imeigep0412