Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Tavsiye Kararı Revize Edildi.

tyc

Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Tavsiye Kararı Revize Edildi.

 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulan 23 Nisan 2008 tarih ve 2208/C111/01 sayılı Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı revize edildi. Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyinin hazırladığı revize edilmiş Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi tarafından 22 Mayıs 2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi.

2008 yılında uygulamaya konulan AYÇ Tavsiye Kararı, işbirliği sürecinin derinleştirilmesine imkân sunmak, ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlamlaştırmak ve etki alanını toplumdaki tüm bireyleri kapsayacak biçimde genişletmek amacıyla revize edilmiştir. Revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararı, AYÇ’nin amaçlarını bireylerin sahip olduğu yeterliliklerin şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini artırmak olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, AYÇ’nin hayat boyu öğrenmeyi desteklemesi gerektiği, eğitim ve öğretim sistemlerinin modernleşmesine, çalışanların ve öğrenenlerin istihdam edilebilirliğini, hareketliliğini ve sosyal bütünleşmesini artırmaya katkı vermesi gerektiği teyit edilmektedir.

Revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararında, 2008 tarihli Karardan farklı olarak, Üye Devletlere, Avrupa Komisyonuna ve AYÇ Danışma Grubuna yönelik yeni tavsiyelerde bulunulmuştur. Tavsiye Kararının kapsamı, referanslama kriterleri, kalite güvence ve kredi transfer ilkeleri, yeterlilik veri tabanları, uluslararası yeterlilikler ve üçüncü taraf ülke çerçeveleriyle ilişkileri içerecek şekilde genişletilmiştir.

Böylelikle AYÇ, kalite güvencesi, kredi transfer sistemleri ve yeterlilikler veri tabanı gibi konuları kapsayan ve AYÇ ile de referanslanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYÇ) ortak bir kapsama sahip hale gelmiştir.

 

2017 tarihli AYÇ Tavsiye Kararına ilişkin bilgi notu için:

http://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Tyc_bilgi_merkezi/mevzuat_duzenlemeleri/AYC_Tavsiye_Karari-2017(Revize).pdf

 

AYÇ Tavsiye Kararı Metnine erişim için:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf

 

Yeni konular ve detaylı bilgi için:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2808&furtherNews=yes

 

 

 
1547988286.503 - 20.01.2019 13:18:25 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10