Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

030316-5

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin korunmasına ilişkin iş ve işlemler, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu Kanun gereğince Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurumumuz koordinasyonunda yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 16 ncı Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmak üzere oluşturulan TYÇ Kurulunun Birinci Toplantısı 1 Mart 2016 tarihinde MYK Toplantı Salonunda Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK), Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN),Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil edildiği TYÇ Kurulu Birinci Toplantısının açılışı,  MYK Başkanı Sayın Bayram AKBAŞ tarafından yapıldı.

Toplantı gündemi gereğince yürütülen seçim süreci sonunda, TYÇ Kurulu Başkanlığına MEB temsilcisi Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, TYÇ Kurulu Başkan Vekilliğine ise TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU’nun getirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantıda TYÇ’nin temel özellikleri, TYÇ yönetim yapılarının işleyişi ve görevlerine ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından TYÇ‘nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle Referanslanması çalışmaları, TYÇ Uygulama Takvimi ve TYÇ sekretarya hizmetlerinin yürütülmesine dair değerlendirmeler yapılarak kararlar alındı.