Teşkilat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

  • Kurumun danışma, personel, bilgi işlem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri faaliyetleri ile araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

  • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

  • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

  • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

  • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

  • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

  • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

  • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

nsan_Kaynaklar strateji _denetim faaliyet
İnsan Kaynakları

MYK 2011-2015
Stratejik Planı

Kamu İç Kontrol Standartları
Uyum Eylem Planı

Raporlar ve Programlar


 
İletişim: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya / ANKARA Tel: (312) 428 72 08 Fax: (312) 428 72 07 E-mail: myk@myk.gov.tr