Teşkilat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

 • Kurumun danışma, personel, bilgi işlem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri faaliyetleri ile araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

   nsan_Kaynaklar   strateji   _denetim   faaliyet   mali 
  İnsan Kaynakları

  MYK 2011-2015
  Stratejik Planı

  Kamu İç Kontrol Standartları
  Uyum Eylem Planı

  Raporlar ve Programlar

  Mali  Tablolar

   

   

   
  İletişim: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya / ANKARA Tel: (312) 428 72 08 Fax: (312) 428 72 07 E-mail: myk@myk.gov.tr